Privacyverklaring | E-Learning Plaza
Privacyverklaring

E-Learning Plaza

Je raakt nooit uitgeleerd!

Privacy Verklaring

EigenWijsheid.nu (waarvan E-Learning Plaza een label is), gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.
e-learning-plaza.nl
contact@e-learning-plaza.nl
+31623172131
KvK: 57567999

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken

EigenWijsheid.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– KvK nummer
– inloggegevens van een website
– inloggegevens voor social media kanalen
– inloggegevens van een internet provider
– inloggegevens van een e-mail service zoals bv MailChimp

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website enof dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming heeftben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeftben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@e-learning-plaza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EigenWijsheid.nu legt persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en services bij u af te leveren c.q. uit te voeren
– EigenWijsheid.nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.
Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.
– Verder hebben wij de persoonsgegegevens vastgelegd in onze financi
ële systemen van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen).

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Geautomatiseerde besluitvorming

EigenWijsheid.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen heeftben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EigenWijsheid.nu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EigenWijsheid.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens > 7 jaar > Termijn die de belastingdienst oplegt voor het bewaren van de bedrijfsadministratie
Personalia > 7 jaar > als boven
Adres > 7 jaar > als boven
Mailadres > 7 jaar > als boven
IBAN Bankrekeningnummer > 7 jaar > als boven
KvK nummer > 7 jaar > als boven

Onderstaande gegevens worden bij het twee jaarlijks opschonen van onze gegevens verwijderd als ze niet meer gebruikt (zullen) worden:

inloggegevens van een website
– inloggegevens voor social media kanalen
– inloggegevens van een internet provider
– inloggegevens van een e-mail service zoals bv MailChimp

Delen van persoonsgegevens met derden

EigenWijsheid.nu verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt  hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EigenWijsheid.nu gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website (zoals inloggen en afrekenen en het onthouden van instellingen en voorkeuren voor uw gebruiksgemak) en voor het verkrijgen van analytische gegevens m.b.t. het bezoek aan deze website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. In de cookiemelding op deze website kunt u zelf bepalen welke cookies we mogen gebruiken bij uw bezoek. U kunt zich ook helemaal afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan het functioneren van onze website negatief beinvloeden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en u interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EigenWijsheid.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@e-learning-plaza.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EigenWijsheid.nu wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevenstip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EigenWijsheid.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit het gebruik van sterke wachtwoorden, versleuteling, 2-traps verificatie, beperkte toegang tot onze systemen door rechthebbenden en het uitlsuitend gebruik maken van diensten van partijen waarvan het aannemelijk is gemaakt dat zij gelijke maatregelen betrachten en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met derden indien van toepassing. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@e-learning-plaza.nl