Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van E-Learning Plaza die van toepassing zijn als u als cursusaanbieder of als cursist de website van E-Learning Plaza gebruikt. E-Learning Plaza is een label van EigenWijsheid.nu

E-Learning Plaza raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website. EigenWijsheid heeft een website gecreëerd waarop cursussen kunnen worden aangeboden, bekeken en gekochtm te weten E-Learning-plaza.nl Via E-Learning Plaza is het voor een cursusaanbieder mogelijk zijn kennis en expertise te delen met anderen door een cursus op de website van E-Learning Plaza te plaatsen. Mensen die hun kennis willen vergroten kunnen via E-Learning Plaza een cursus vinden die voor hen geschikt is. De cursist verrijkt zijn of haar kennis en de cursusaanbieder ontvangt een vergoeding voor het delen van zijn kennis. E-Learning Plaza treedt hierbij op als bemiddelaar tussen de cursist en de cursusaanbieder.

Als u zich registreert als cursusaanbieder en een cursus plaatst zijn er ook bemiddelingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn na te lezen via de onderstaande link.

Naar de bemiddelingsvoorwaarden 

E-Learning Plaza (EigenWijsheid.Nu)
Nijenrode 121
3813NV Amersfoort

KVK: 57567999 BTW: NL181543254B02

 

Begripsbepalingen
Cursist: de cursist die zich via E-Learning Plaza inschrijft voor een cursus Instructeur: de aanbieder van de cursus (particulier of rechtspersoon)
E-Learning Plaza: bemiddelaar die tussen cursist en cursusaanbieder een overeenkomst tot stand brengt en zich richting de cursist garant stelt voor correcte levering van de cursus.
Overeenkomst: de tussen cursusaanbieder en cursist gesloten overeenkomst
Cursusgeld: prijs van de door de cursusaanbieder aangeboden cursus (inclusief BTW)
Online cursus: een cursus op die wordt gevolgd via de website van E-Learning Plaza.

 

Tot stand komen overeenkomsten

1. De cursist brengt door aanvaarding van het aanbod van de cursusaanbieder, middels het invullen van het web formulier met de daartoe benodigde gegevens, op de website van

E-Learning Plaza een overeenkomst tussen de cursist en de cursusaanbieder tot stand. De cursist erkent door het invullen van het formulier de rol van E-Learning Plaza als bemiddelaar.

2. De cursusaanbieder brengt door zijn cursus op de website van E-Learning Plaza te plaatsen middels het daarvoor bestemde web formulier een overeenkomst tot bemiddeling door

E-Learning Plaza tot stand.

3. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de cursusaanbieder en/of cursist kenbaar gemaakt. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen op de website van E-Learning Plaza.

4. De onder 1 en 2 gesloten overeenkomsten worden door E-Learning Plaza per email aan de cursist en de cursusaanbieder bevestigd. De algemene voorwaarden worden met deze bevestigingsmail aan de cursist en/of cursusaanbieder toezonden.

 

Verplichtingen E-Learning Plaza

5. E-Learning Plaza treedt op als bemiddelaar tussen de cursist en de cursusaanbieder. Door inschrijving voor een cursus op de website van E-Learning Plaza komt tussen de cursist en de cursusaanbiedereen overeenkomst tot stand. E-Learning Plaza neemt de betaling van de cursist in ontvangst en verzorgt doorbetaling aan de cursusaanbieder.

6. E-Learning Plaza ontvangt voor de bemiddeling uitsluitend een vergoeding van de cursusaanbieder. De wijze van betaling van de vergoeding door de cursusaanbieder is in de bemiddelingsovereenkomst met de cursusaanbieder opgenomen.

7. E-Learning Plaza verstrekt, behoudens aan de cursusaanbieder/cursist waarmee de overeenkomst werd gesloten, geen gegevens van de cursist en/of cursusaanbieder aan derden.

8. E-Learning Plaza verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is.

9. E-Learning Plaza garandeert jegens de cursist de correcte aflevering van de cursus. De cursusaanbieder is jegens E-Learning Plaza verplicht in te staan voor de correcte aflevering en de inhoud van hetgeen door hem/haar op de site wordt geplaatst.

10. De cursist krijgt direct, uiterlijk binnen 24 uur, na ontvangst van de betaling van het cursusgeld door E-Learning Plaza toegang van E-Learning Plaza tot online cursussen.

11. De cursist krijgt direct, uiterlijk binnen 24 uur, na ontvangst van de betaling van het cursusgeld door E-Learning Plaza van de cursusaanbieder toegang tot het cursusmateriaal.

12. Online cursussen blijven gedurende tenminste 12 maanden beschikbaar voor verkoop in de digitale omgeving van de cursusaanbieder.

13. E-Learning Plaza is het aanspreekpunt van de cursist voor klachten over zowel het platform waarop de cursussen worden aangeboden als de correcte levering van de cursussen.

Verplichtingen cursusaanbieder

14. De cursusaanbieder is verplicht alle rechten en verplichtingen behorend bij een overeenkomst op afstand na te leven in de middels door E-Learning Plaza tot stand gebrachte rechtsverhouding met de cursist.

15. De cursusaanbieder is verplicht binnen 3 weken na het opleveren van haar/zijn e-learning website door E-Learning Plaza, een online cursus aan te bieden. De cursusaanbieder verplicht zich de online cursus of training voor tenminste 12 maanden beschikbaar te stellen op de door E-Learning Plaza in gereedheid gebrachte e-learning omgeving.

16. De cursusaanbieder dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede cursus. De cursusaanbieder kan door E-Learning Plaza worden aangesproken op de kwaliteit van de cursus.

17. De cursusaanbieder verzorgt het materiaal voor de cursus en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het cursusmateriaal te gebruiken en te plaatsen op het online platform van E-Learning Plaza.

18. Bij nalatigheid van de cursusaanbieder om een deugdelijke cursus te verzorgen zal de cursusaanbieder door E-Learning Plaza worden uitgesloten van de mogelijkheid om cursussen via E-Learning Plaza aan te bieden.

 

Verplichtingen cursist

19. Indien de cursist met betaling in gebreke blijft zal er, na de verzending van 1 herinnering met een betalingstermijn van 7 dagen, een eenmalige boete ter hoogte van 20% van het cursusgeld aan de cursist in rekening worden gebracht tevens zullen bij verdere noodzaak tot incasso buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht aan de cursist.

20. De cursist mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de cursist aangekochte cursus mag slechts door 1 cursist worden gevolgd. In geval E-Learning Plaza constateert dat de cursus door meer dan 1 cursist wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

21. De cursist is verplicht aan de cursusaanbieder op verzoek aanvullende gegevens voor zijn deelname aan de cursus te verstrekken. Als de cursist hiermee in gebreke blijft kan de cursusaanbieder besluiten, na een herhaald verzoek met een waarschuwing voor dit gevolg, besluiten de cursist uit te sluiten van deelname. Het cursusgeld wordt bij nalatigheid van de cursist om de benodigde informatie te verstrekken niet gerestitueerd.

Annuleren cursussen

25. De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiele drager zijn van toepassing.

Dat betekent dat de consument geen herroepingsrecht heeft als er voldaan is aan deze voorwaarden:

  1. de consument heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het begin van de nakoming van de overeenkomst (in dit geval het starten van de online cursus of training)
  2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht

E-Learning Plaza draagt zorg voor bovenstaande wanneer een aankoop wordt gedaan.

Echter, E-Learning Plaza biedt kopers van een online cursus of training standaard 3 dagen bedenktijd waarin de aankoop geannuleerd kan worden. Na deze termijn is annulering niet mogelijk. De cursusaanbieder kan wel besluiten de cursist langer of later toegang te geven tot de cursus of training indien hier aanleiding voor bestaat.. Bij annulering binnen 3 dagen ontvangt de cursist het geld terug. De eigenaar van de cursus ontvangt in dat geval geen geld retour van E-Learning Plaza E-learning.

27. Het annuleren van een online cursus geschiedt door het uitbrengen van een verklaring per e-mail aan admin@E-Learning-Plaza.nl of aan de cursusaanbieder.

 

Klachten

28. De cursist dient zich bij klachten over de cursus schriftelijk of per email tot E-Learning Plaza te wenden. E-Learning Plaza fungeert als aanspreekpunt en zal met de cursusaanbieder in overleg treden om klachten te verhelpen.

29. De cursist dient klachten over onrechtmatig of frauduleus handelen direct aan E-Learning Plaza te melden zodat E-Learning Plaza passende maatregelen kan nemen.

30. De uiterste termijn voor het indienen van klachten is 30 dagen na het ontstaan van de klacht. Een klacht dient zo spoedig mogelijk bij E-Learning Plaza te worden gemeld zodat daarop adequaat kan worden gereageerd. Op een te laat ingediende klacht hoeft door E-Learning Plaza niet te worden gereageerd.

31. E-Learning Plaza is verplicht binnen 21 dagen op tijdig ingediende klachten te reageren.

 

Aansprakelijkheid

32. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is E-Learning Plaza niet aansprakelijk tenzij E-Learning Plaza heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

33. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van E-Learning Plaza bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de cursist voor de cursus heeft voldaan. De cursist kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan E-Learning Plaza werd voldaan.

34. De aansprakelijkheid van E-Learning Plaza jegens de cursusaanbieder is beperkt tot het bedrag dat zij op grond van de bemiddelingsovereenkomst van de cursusaanbieder voor haar bemiddeling heeft ontvangen.

35. De cursusaanbieder is jegens E-Learning Plaza aansprakelijk indien E-Learning Plaza door wanprestatie van de cursusaanbieder een vergoeding aan de cursist verschuldigd is.

36. In geval de cursus door de cursusaanbieder niet kan worden geleverd aan de cursist zal de volledige betaling voor de cursus door E-Learning Plaza aan de cursist worden teruggestort.

37. Bij overmacht is alle aansprakelijkheid van E-Learning Plaza uitgesloten.

 

Privacy

38. E-Learning Plaza hanteert een privacy beleid. De aan E-Learning Plaza door cursist en cursusaanbieder verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

 

Reviews

39. De cursist kan op www.bedrijfsnaamcursusaanbieder.E-Learning Plaza.nl een review plaatsen over een gevolgde cursus.

40. E-Learning Plaza beheert de reviews en zorgt dat deze niet in strijd zijn met de algemene regels van fatsoen en goede smaak. Het is niet toegestaan om:

a. Commerciële of idealistische boodschappen

b. smadelijk, lasterlijk, discriminerend, aanstootgevende berichten in de reviews op te nemen.

Dergelijke reviews zullen door E-Learning Plaza worden verwijderd.

 

Intellectuele eigendommen

41. Het is niet toegestaan om online cursussen of delen daarvan te delen, te downloaden of te kopiëren van de website van E-Learning Plaza zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven.

42. De door E-Learning Plaza op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de cursusaanbieder en/of

E-Learning Plaza. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

43. E-Learning Plaza is gerechtigd data van leraren en cursists te aggregeren in statistische modellen, mits deze geanonimiseerd zijn en dus niet te herleiden zijn naar individuen.

44. Indien een cursist of cursusaanbieder feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft E-Learning Plaza het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

 

Toepasselijk recht en geschillen

45. Bij geschillen tussen instructeur en cursist kan E-Learning Plaza op verzoek van een van hen, als het geschil niet onderling wordt opgelost, bemiddelen.

46. Op overeenkomsten gesloten middels E-Learning Plaza is het Nederlandse recht van toepassing.

47. In geval geschillen ontstaan waarbij een forumkeuze mogelijk is wordt de Rechtbank te Amsterdam als bevoegde rechter aangewezen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

48. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met bemiddeling van E-Learning Plaza tussen cursist en cursusaanbieder tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede op de overeenkomst tussen de cursusaanbieder en de cursist, alsmede op de bemiddelingsovereenkomst tussen de cursusaanbieder en E-Learning Plaza.

49. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende gedeelte bepaling vervangen worden.

50. Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.